Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Wortegem-Petegem

Label behaald in 2022

“Het zaadje werd in 2019 geplant, er staat al een kindvriendelijke twijg in het gemeentehuis, maar die moet nog uitgroeien tot een grote, standvastige boom.” (Cédric Ogez, stafmedewerker juridische en sociale zaken)

Wat was voor Wortegem-Petegem de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Stefanie Dhaenens, Diensthoofd burgerzaken en welzijn:

"Door te starten met het traject ‘kindvriendelijke gemeente’ hebben we een jeugdbeleid kunnen uitwerken dat gebaseerd is op een uitgebreide analyse en dat gedragen is door alle gemeentediensten."

“In Wortegem-Petegem werden er de laatste jaren heel wat samenwerkingen en projecten opgestart om in te zetten op een betere leefkwaliteit voor kinderen en jongeren in de gemeente. Zo zijn we gestart met een intergemeentelijk Huis van het Kind, een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede en verschillende projecten in het kader van gezonde gemeente. Voor deze initiatieven werden er verschillende partners rond de tafel gezet die mee nadachten over het jeugdbeleid in de gemeente en werd er een zaadje geplant om te werken aan kindvriendelijkheid in Wortegem-Petegem.

Bij de jeugddienst groeide ondertussen de nood om een grootschalig belevingsonderzoek te organiseren. Er werden op dat moment enkel ad hoc inspraakmomenten georganiseerd bij kinderen en jongeren, maar een visie op het jeugdbeleid in de gemeente was er niet. De jeugddienst was daardoor vooral bezig met losse projecten en vrijetijdsactiviteiten. Door te starten met het traject ‘kindvriendelijke gemeente’ hebben we een jeugdbeleid kunnen uitwerken dat gebaseerd is op een uitgebreide analyse en dat gedragen is door alle gemeentediensten.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

“Ik denk dat die vergaderen over alles wat er moet gebeuren met corona en zij kiezen wat ze allemaal moeten doen. Ik heb die nog niet veel gezien, maar ik wil die wel leren kennen.” – 8 jaar

Hans V., Technische dienst: “Het traject naar het label plaatst kindvriendelijkheid organisatiebreed op de agenda. Het brengt diensten samen, ook diensten die op het eerste zicht niet vaak betrokken zijn bij kinderen en jongeren. Het leert je dus ‘out of the box’ te denken. De diensten leren elkaars werking beter kennen waardoor er gemakkelijker linken gelegd worden en er meer en betere samenwerkingen ontstaan.

Het label kan zorgen voor een verankering van kindvriendelijkheid in het beleid en in de werking van de volledige organisatie. Kind- en jeugdvriendelijkheid wordt op die manier een blijvend en terugkerend aandachtspunt. De reflex om aandacht te hebben voor het standpunt van kinderen en jongeren geraakt op die manier verspreid over alle gemeentediensten heen.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

Isabelle Van den Dorpe, Schepen van jeugd: “Als schepen van jeugd ben ik zo trots op ons geweldig team dat er echt voor gaat en erin gelooft. Ik ben overdonderd door de gedragenheid bij zoveel verschillende mensen, jong en oud, en het enthousiasme waarmee de leden van het strategisch platform hun schouders onder het project hebben gezet. De drive bij de verschillende gemeentediensten om aan kindvriendelijkheid te werken is de laatste drie jaar heel sterk gegroeid. In de eerste vergadering van het strategisch platform waren de collega’s van de verschillende diensten twijfelachtig over de haalbaarheid van het project in een kleine gemeente. In de laatste vergadering zien we een heel andere groep die niet meer twijfelt maar creatief aan de slag gaat met de resultaten uit het belevingsonderzoek, rekening houdend met de tijd en middelen die wij als kleine gemeente hebben.”

"Als schepen van jeugd ben ik zo trots op ons geweldig team dat er echt voor gaat en erin gelooft. Ik ben overdonderd door de gedragenheid bij zoveel verschillende mensen, jong en oud, en het enthousiasme waarmee de leden van het strategisch platform hun schouders onder het project hebben gezet."

Waar willen jullie zelf nog aan werken?

“Ik vind het goed dat iedereen gehoord kan worden maar ik zou niet vlug met een idee zelf naar de gemeente gaan.” – 11 jaar

Cédric Ogez, Stafmedewerker juridische en sociale zaken: “De komende jaren willen we nog meer inzetten op structurele participatie van kinderen en jongeren. We willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren betrekken op de manier waarop zij dat zelf willen: via laagdrempelige tools, intensievere thematafels of een engagement in de jeugdraad. We willen verder onderzoeken hoe we kinderen en jongeren effectiever kunnen bereiken en we willen experimenteren met verschillende communicatietools. Ook werd de opmaak van een doelgroepengericht communicatieplan opgenomen in ons meerjarenplan. Kinderen en jongeren zijn daarbij een specifieke doelgroep die hun plaats binnen het communicatieplan moet krijgen. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze communicatie blijvend in vraag te stellen, aangezien de kanalen zo vlug veranderen en we mee moeten in die veranderingen. Mee blijven met tendensen en trends blijft dus zeer belangrijk.

Omdat we ook intern nog volop verder aan het groeien zijn, vinden we het belangrijk om te blijven werken aan het draagvlak bij de verschillende gemeentediensten. Het zaadje werd in 2019 geplant, er staat al een kindvriendelijke twijg in het gemeentehuis, maar die moet nog uitgroeien tot een grote, standvastige boom. Het kindvriendelijk verhaal is niet enkel een verhaal dat geschreven wordt samen met de kinderen en jongeren, maar zeker ook in het gemeentehuis. Belangrijk is dat we inzetten op de uitvoering van de acties uit de strategie kindvriendelijke gemeente en hierbij de communicatie en participatie met jongeren blijven aangaan.”

Een goed praktijkvoorbeeld, kindvriendelijk beleid in de praktijk

Silke Van der Schaeghe, Jeugdconsulent: “Doorheen het traject hebben we een aantal sterke kindvriendelijke partners gevonden die ook de komende jaren willen helpen om kinderen en jongeren te bereiken, zoals de basisscholen, de buitenschoolse kinderopvang, verenigingen en de jeugdraad. Het idee van de thematafels, bijvoorbeeld, is gegroeid vanuit de doelstelling om een kindergemeenteraad te organiseren. Na input van de scholen, de jeugdraad, het LOK en de resultaten van het belevingsonderzoek hebben we dit idee omgegooid tot thematafels waarbij tieners tussen 10 en 13 jaar kunnen aansluiten bij thema’s die hen interesseren en waar ze mee aan willen werken. De scholen bespreken de thema’s telkens op voorhand in de vijfde en zesde klassen en die klassen kiezen minstens één leerling die de klas zal vertegenwoordigen. Daarnaast worden de thematafels breed gecommuniceerd en zijn ook andere jonge inwoners welkom. Tijdens het startmoment eind 2022 kiezen we een naam en bespreken we welke thema’s er leven bij de tieners via een leuke, speelse methodiek, dit moment mag geen ‘schools’ moment zijn. Daarna liggen er al twee thema’s op tafel vanuit de diensten: het nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang en activiteiten, en tijdelijke natuurruimte in de gemeente. De ambtenaar van de betreffende dienst zal er telkens bij zijn zodat ze zelf ook over de drempel geraken om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren.”