Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Keerbergen

“We wilden niet zomaar het zoveelste label binnen halen, maar via het traject iedereen die begaan is met kindvriendelijk beleid ondersteunen en stimuleren om verder te gaan. Het traject was ook een ideaal moment om meer mensen betrekken en het draagvlak verhogen.” (Luc De Boeck, algemeen directeur)

Label ontvangen in 2024.

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Evy Huybrechts, teamleider Jeugd & Gezin en trekker van het traject:
“In Keerbergen leefde al langer de nood om te investeren in kwalitatief jeugdbeleid. De focus lag jarenlang op kwantiteit en uitvoering. ‘Jeugd’ was immers lange tijd een pakketje dat gecombineerd moest worden met Cultuur en Evenementen, waardoor er voor beleidsvoorbereiding geen tijd was. Bijgevolg liepen we van de ene activiteit naar de andere zonder stil te staan bij de vraag of datgene waar we tijd en middelen in staken, eigenlijk wel een passend antwoord was op de effectieve noden van kinderen en jongeren in onze gemeente.”

Luc De Boeck, algemeen directeur: “Als organisatie hebben we op een bepaald moment gekozen om over te gaan tot een geïntegreerde benadering van onze jeugd door de domeinen Jeugd en Gezin samen te brengen in één dienst. We merkten al snel dat medewerkers elkaar hierdoor vonden, maar ook dat er nood was aan het ontwikkelen van een overkoepelende visie. We wilden niet zomaar het zoveelste label binnen halen, maar via het traject iedereen die begaan is met kindvriendelijk beleid ondersteunen en stimuleren om verder te gaan. Het traject was ook een ideaal moment om meer mensen betrekken en het draagvlak verhogen.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Wouter Boncquet, schepen van Jeugd:
“Het traject geeft inzichten in de hiaten die er zijn in het huidige beleid en geeft aan waar kinderen en jongeren vragende partij voor zijn. Nadenken over de rol die kinderen en jongeren kunnen en mogen hebben, wordt op die manier 'top of mind' en hen betrekken bij beleidsbeslissingen wordt als een automatische reflex verankerd in het beleid. Dit doen over alle beleidsdomeinen heen is de enige juiste weg om op een correcte manier met deze doelgroep om te gaan.”

“Nadenken over de rol die kinderen en jongeren kunnen en mogen hebben, wordt op die manier 'top of mind' en hen betrekken bij beleidsbeslissingen wordt als een automatische reflex verankerd in het beleid.”

Elke De Swert, afdelingscoördinator Vrije Tijd: “Het belevingsonderzoek geeft duidelijk de noden weer van kinderen en jongeren. De strategische werkgroep die hiervoor werd sa-mengesteld, bestond uit verschillende interne diensten die samen werkten aan een gemeenschappelijk doel: Keerbergen kindvriendelijk maken. Het zorgt voor een meer dynamische werking en er wordt vaker over het muurtje gekeken. Het streven naar een kindvriendelijke gemeente biedt talloze voordelen die de leefomgeving voor iedereen verbeteren, niet alleen voor kinderen maar ook voor gezinnen, senioren en volwassenen.”

Erik Moons, burgemeester (wnd.): “Je zet medewerkers en politici aan om over de grenzen van beleidsdomeinen heen aandacht te hebben voor kinderen en jongeren en maakt hen attent op de belangen van deze doelgroep bij het uitstippelen van beleid en acties. Doordat objectieve en professionele stemmen je inspanningen onder de loep nemen, is het ook een manier om aan te tonen dat we op de goede weg zijn. Dat maakt het ergens makke-lijker om twijfelaars toch mee te krijgen in kindvriendelijke beleidskeuzes. Daarnaast is het traject richting het label een goede manier om kinderen en jongeren effectief te betrekken bij het gemeentelijk beleid en hen hierin ook te leren om verantwoordelijkheid te (durven) opnemen.”

“Daarnaast is het traject richting het label een goede manier om kinderen en jongeren effec-tief te betrekken bij het gemeentelijk beleid en hen hierin ook te leren om verantwoordelijk-heid te (durven) opnemen.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Evy Huybrechts
: “Dat we erin geslaagd zijn om onze manier van werken 180° te draaien én dat er gaandeweg een groot draagvlak is ontstaan bij de collega’s en het bestuur om werk te maken van een kind- en jeugdvriendelijker Keerbergen. Dat ons bestuur het initiatief heeft genomen om kinderen en jongeren aan het woord te laten en op basis van hun input, soms behoorlijk kritisch, ook daadwerkelijk acties onderneemt om de leefbaarheid in Keerbergen voor hen te verhogen. Dat de collega’s en partners die in dit verhaal betrokken worden dat steeds met veel enthousiasme doen, ondanks drukke agenda’s.”

“Ons bestuur neemt het initiatief om kinderen en jongeren aan het woord te laten en op basis van hun input, soms behoorlijk kritisch, ook daadwerkelijk acties te ondernemen om de leefbaarheid in Keerbergen voor hen te verhogen."

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Evy Huybrechts:
“Ik vind het belangrijk om Kindvriendelijk Keerbergen gemeentebreed uit te dragen en ervoor te zorgen dat iedereen die in Keerbergen woont, werkt of beweegt weet dat kinderen en jongeren hier een prominente plaats hebben aan de basis van het beleid – ook de kinderen en jongeren zélf. Ik hoop kindvriendelijkheid te kunnen verankeren in onze dagelijkse werking, ook wanneer dat niet vanzelfsprekend is.”

Thomas Heremans, centrumverantwoordelijke GC Den Bussel: “De toeleiding van jongeren naar ons gemeenschapscentrum Den Bussel verloopt moeizaam. We willen deze site echter aanbieden als volwaardige derde plek en dus gaan we hier de komende jaren extra op inzetten. Op de planning staan onder andere een interieurproject om een gezellige zit- en studeerruimte te creëren, het optimaliseren van de wifi en het herbekijken van de openingsuren. Daarnaast investeren we ook in een extra medewerker binnen het team Cultuur die zich specifiek op scholen, families en jongeren zal richten. Tot slot proberen we op-portuniteiten te omarmen die jongeren in Den Bussel krijgen, bijvoorbeeld via samenwerkingen met Shift Lab. Ook daar willen we in de toekomst zeker op blijven inzetten.”

Anke Deroost, jeugdconsulent: “Ik wil op een laagdrempelige maar efficiënte manier communiceren met kinderen en jongeren. De stuurgroep van het speelplein reikte een geweldig idee voor een mascotte aan en die wil ik de komende jaren graag inzetten om makke-lijker te communiceren met kinderen. Voor jongeren werken we samen met een communica-tiebureau een volledige strategie en branding uit.”
Kindvriendelijk beleid in de praktijk.

Liesbeth Claesen, schepen van Welzijn: “In onze relatief kleine gemeente hebben we een grote scholenpopulatie, verdeeld over drie middelbare scholen en vier basisscholen. Dit betekent dat we dagelijks duizenden kinderen en jongeren mogen verwelkomen die onze gemeente kleur geven. Uit het belevingsonderzoek bij jongeren en de gesprekken met on-derwijspartners kwam duidelijk naar voren dat we acties moeten ondernemen om het mentaal welzijn van onze jongeren te verbeteren. We blijken hier in Vlaams-Brabant, op de grens met de provincie Antwerpen, namelijk een blinde vlek te zijn op het gebied van mentale gezondheid en sociale voorzieningen. Hoewel we centraal gelegen zijn in Vlaanderen en drie middelbare scholen op ons grondgebied hebben, vonden de gekende hulpverleningsorgani-saties hun weg nog niet naar Keerbergen. Onze jongeren werden steeds doorverwezen naar grote steden die voor hen absoluut onbereikbaar zijn en de provinciegrens speelt ons parten. Je goed voelen is echter zo belangrijk. Het afgelopen jaar hebben we dan ook stappen gezet om deze lacune aan te pakken.”

Nick Kasberg, intergemeentelijke preventiewerker: “We hebben contacten gezocht bij instanties die zich inzetten voor jongerenwelzijn. Hieruit hebben we samen met het CAW een JAC-corner kunnen installeren in Keerbergen en werken we nu een intergemeentelijke OverKop-werking uit met één van onze buurgemeenten. We hopen in de toekomst een duurzame werking te kunnen uitbouwen en verankeren om zo onze jongeren te ondersteunen en ze veilig, warm en fijn te kunnen laten opgroeien in en rond Keerbergen.”

“We hebben samen met het CAW een JAC-corner kunnen installeren in Keerbergen en wer-ken nu een intergemeentelijke OverKop-werking uit met één van onze buurgemeenten.”

Inneke Keersmaekers, coördinator Huis van het Kind: “Naast het aantrekken van part-ners in Keerbergen, zetten we sinds kort ook extra in op het promoten van de hulpverle-ningsmogelijkheden die er op dit moment al zijn. Daarom grijpen we sinds vorig jaar de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid aan om het thema mentaal welzijn in de kijker te zetten bij kinderen, jongeren en hun gezin. Via ludieke acties als een veertjeswandeling, speelplaatsacties in alle scholen en verbindende workshops voor kinderen en ouders proberen we het thema bespreekbaar te maken en de lokale mogelijkheden extra in de verf te zetten.”