Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Mechelen

“Meer dan ooit hebben we nu beseft dat een label voor ons een motivatie is, een herinnering aan het feit dat we ons iedere dag opnieuw moeten blijven inspannen voor kinderen en jongeren.” (Abdrahman Labsir, schepen van Jeugd)

Label ontvangen in 2024.

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Abdrahman Labsir, schepen van Jeugd:
“Een label is een bevestiging van een succesvolle werking, aanpak of strategie. Het is een erkenning naar de buitenwereld toe, en daar-om niet onbelangrijk voor een stad zoals Mechelen. In 2014 waren we één van de eerste Vlaamse steden die het label ontving. Wat waren we toen ontzettend trots op die prestatie. In die tien jaar tijd hebben we echter veel geleerd: over wat een label echt betekent, en voor wie we dit allemaal doen.

Op dinsdag 23 april 2024 waren we ook ontzettend trots. Niet op de prestatie van het label te behalen – want ons jurygesprek was toen net achter de rug – maar wel op het parcours dat we samen hadden afgelegd en de acties die we ondernamen en gaan ondernemen. Een parcours waarbij een dienstoverschrijdend team, geleid door een zeer bekwame program-mamanager, twee jaar lang een bottom-upparticipatietraject aanging met kinderen en jonge-ren vanuit verschillende leeftijden, achtergronden, culturen, wijken, scholen, jeugdvereni-gingen, hangplekken, talenten... Tijdens dat belevingsonderzoek werd er oprecht geluisterd naar hun ideeën en noden over een kindvriendelijk Mechelen. Ons actieplan is daar het resultaat van."

“Tijdens het belevingsonderzoek werd er oprecht geluisterd naar hun ideeën en noden over een kindvriendelijk Mechelen. Ons actieplan is daar het resultaat van.”

"Meer dan ooit hebben we nu beseft dat een label voor ons een motivatie is, een herinnering aan het feit dat we ons iedere dag opnieuw moeten blijven inspannen voor kinderen en jon-geren. Het is een continu groeitraject dat we als stadsbreed team met en voor onze jeugd aangaan.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Gert Eeraerts, algemeen directeur:
“Een stad op kindermaat, is een stad waar iedereen zich thuis voelt. Kindvriendelijkheid zou dus een leitmotiv moeten zijn voor elke stad. Het dwingt je tot introspectie en kan inspirerend werken, ook op diensten waarvoor dat minder evident is. Kijk naar onze begraafplaatsen waar een speciaal plaatsje werd geïnstalleerd waar kinderen op hun maat kunnen rouwen. Kijk naar mentaal welzijn, dat nu een centrale doel-stelling wordt in ons jeugdbeleid. En gelukkig kunnen kinderen ook gewoon kind zijn, den-ken, doen en dromen in veilige omstandigheden, onder begeleiding of soms lekker alleen, om te leren of te spelen, en vaak beide tegelijk. Om dat alles ook systemisch te verankeren in het beleid, moet je weloverwogen keuzes maken, die robuust zijn, die echt het verschil maken. De stad Mechelen heeft sterk ingezet op dit traject, om die keuzes te maken vanuit de doelgroep en met betrokkenheid van vele spelers uit alle directies van de stad. We zorg-den ervoor dat kindvriendelijkheid in onze strategie zit en stap voor stap deel wordt van het DNA van onze stad.”

“Kindvriendelijkheid dwingt je tot introspectie en kan inspirerend werken, ook op diensten waarvoor dat minder evident is.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Wendy Verdickt, teamcoach Gezin & Opvoeding:
“De samenwerking en verbinding tussen diensten, afdelingen, directies in kader van kindvriendelijkheid is een absolute meer-waarde en hier zijn we best trots op. In Mechelen is er een dienstoverschrijdende stuurgroep en hebben we ambassadeurs ‘kindvriendelijkheid’ aangeduid binnen verschillende directies. Zo vormt het thema een rode draad in het beleid en wordt het kindperspectief meegenomen door elke dienst.”

“In Mechelen is er een dienstoverschrijdende stuurgroep en hebben we ambassadeurs ‘kind-vriendelijkheid’ aangeduid binnen verschillende directies.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Bart Somers, burgemeester
: “Het is altijd mijn overtuiging geweest dat je de aantrekke-lijkheid van een plek of van een stad kan inschatten aan de aanwezigheid van kinderen. Waar kinderen graag komen, is het fijn voor iedereen.

Wij zijn daar als lokaal bestuur al langer van overtuigd en je ziet dat ook aan onze realisaties en de inrichting van de publieke ruimte. Je trekt meer bezoekers aan als gezinsvriendelijke stad. Daar komen vanzelf ook andere groepen.
Waar we zelf nog aan kunnen werken is om ook onze partners daarvan te overtuigen. Zo kan een kindvriendelijk netwerk in de stad ontstaan. Je kan dat immers niet alleen afdwingen. Ik weet dat er ook veel andere actoren werken aan kindvriendelijkheid, maar de uitwisseling en vooral de onderlinge afstemming daarvan kunnen beter."

“Ik denk dat de stad de regie voor haar rekening kan nemen om die veelheid aan initiatie-ven beter op elkaar af te stemmen, zonder de ruimte voor de specifieke eigenheid ervan in te perken natuurlijk.

"We moeten de kinderen zelf ook nog meer aan het woord laten en triggeren om hun stand-punten en meningen te verkondigen. Regelmatig ontvang ik klassen of groepjes kinderen op mijn kabinet. Dat is heel belangrijk om voeling te houden met het jonge volkje, met wat hun interesseert of bekommert.
We organiseren heel veel participatiemomenten met de bevolking, maar daar zijn geen kin-deren. Een uitdaging is dus om ook creatief op zoek te gaan naar vormen van participatie waarbij we ook polsen naar de visie of feedback van kinderen op stedelijke ontwikkelingen.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Jolan Rooze, programmamanager kind- en jeugdvriendelijk Mechelen: “Een goed praktijkvoorbeeld is de manier waarop we ons belevingsonderzoek gedaan hebben. We zijn met de ganse jeugddienst twee maanden lang op pad gegaan naar alle mogelijke verschil-lende plekken om de stem van kinderen en jongeren te capteren. Elke jeugdambtenaar kon hier iets uit halen voor zijn specifieke pakket en terug in verbinding komen met de doel-groep. Na de volledige analyse hebben we alles in een publicatie gegoten om terug te koppe-len naar kinderen en jongeren. Dit boekje weerspiegelt echt ‘de stem’ van de jeugd in Mechelen, en geeft duidelijk hun bezorgdheden, interesses en standpunten weer.
Sinds ons belevingsonderzoek stappen we als jeugddienst vaker uit ons kantoor om direct de mening van kinderen en jongeren te bevragen. Dit werkt zeer motiverend en stimuleert ook andere diensten en collega's om ons voorbeeld te volgen. We weten nu heel goed wat er speelt onder de jeugd en kunnen deze inzichten als krachtig instrument gebruiken bij be-sluitvorming die hen aangaat. Hierdoor hebben we ook besloten om elke drie jaar een verge-lijkbaar belevingsonderzoek te organiseren, zodat we op de hoogte blijven van de tendensen en inzicht blijven houden in de leefwereld van de Mechelse kinderen en jongeren.”

“Sinds ons belevingsonderzoek stappen we als jeugddienst vaker uit ons kantoor om direct de mening van kinderen en jongeren te bevragen. Dit werkt zeer motiverend en stimuleert ook andere diensten en collega's om ons voorbeeld te volgen.”

In het filmpje hieronder en in dit rapport kan je zien hoe we dit belevingsonderzoek hebben aangepakt.