Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Denderleeuw

“Met trial & error konden we de voorbije jaren al eens op een muur lopen, maar vooral ook verschillende succesverhalen schrijven doorheen de hele organisatie.” (Sofie Renders, schepen van Jeugd)

Label ontvangen in 2018, verlengd in 2024

Waarom kiest de gemeente voor kindvriendelijkheid?
Greet Slagmulder, adjunct-algemeen directeur:
“Denderleeuw hoort bij de jongste gemeenten van Vlaanderen en is een van de snelst groeiende van de regio. Onze gemeente groeit bijna 3 keer zo snel als het Vlaamse gemiddelde. Ook kennen we een zeer hoge bevolkingsdichtheid en bebouwingsgraad, waardoor open ruimte schaars is en samenleven niet altijd evident. Bovendien stijgen onze armoedecijfers jaar na jaar en kennen we een zeer diverse samenstelling van onze bevolking. Dat brengt tal van uitdagingen met zich mee voor onze scholen, kinderopvang, verenigingen, medewerkers…”

Sofie Renders, schepen van Jeugd: “Door al deze maatschappelijke veranderingen is het DNA van onze gemeente gewijzigd en horen we nu bij de ‘verstedelijkte gemeenten met een toenemend aantal jongeren’. Een nieuw DNA vraagt om een nieuwe aanpak en andere oplossingen. Door de kindvriendelijke bril consequent en organisatiebreed op te zetten, proberen we dit waar te maken. Daarbij zie ik Denderleeuw als ‘proeftuin’ voor de Denderstreek. Als lokaal bestuur moeten we alle uitdagingen, die in andere kleine gemeenten nog maar pas beginnen spelen, als een van de eersten aangaan omwille van de zeer snelle demografische wijzigingen. Met trial & error konden we de voorbije jaren al eens op een muur lopen, maar vooral ook verschillende succesverhalen schrijven doorheen de hele organisatie. Met onze ervaringen kunnen we andere besturen mogelijk helpen om met deze nieuwe context om te gaan.”

“Een nieuw DNA vraagt om een nieuwe aanpak en andere oplossingen. Door de kindvriendelijke bril consequent en organisatiebreed op te zetten, proberen we dit waar te maken.”

Priscillia Kalonji, jeugdconsulent: “Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’, zoals ook verwerkt in ons campagnebeeld, willen we de jongsten onder ons een waardevolle plek geven in onze gemeente. Veel jongeren in Denderleeuw zijn momenteel andersgeorganiseerd en dit staat in contrast met de overvolle jeugdbewegingen. De bevolkingsdichtheid draagt daarnaast bij tot spanningen en het verwondert dan ook niet dat het een uitdaging blijft om elke persoon in onze samenleving een stem te geven. Desalniettemin blijft net dat ons ultieme streefdoel: van Denderleeuw een plek maken waar kinderen en jongeren fysiek en mentaal ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Waar we werk maken van nieuwe ontmoetingsplaatsen, preventieve gezondheidszorg, inzetten op talenten van kinderen en jongeren, veilige verplaatsingen, participatiemomenten… Kinderen zijn onze toekomst en hier moeten we in investeren - zo breed mogelijk.”

“Ons ultieme streefdoel is van Denderleeuw een plek maken waar kinderen en jongeren fysiek en mentaal ruimte krijgen om zichzelf te zijn.”

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kind(jeugd)vriendelijkheid?
Sofie Renders, schepen van Jeugd:
“Zorg ervoor dat de jeugddienst niet de enige trekker wordt van je traject naar kind(jeugd)vriendelijkheid. De creatie van een breed draagvlak in de organisatie is een absolute meerwaarde om kindvriendelijkheid te laten leven in alle beleidsdomeinen.”

Griet De Vuyst, diensthoofd Huis van het Kind: “Sloop eventuele ‘muurtjes’ tussen diensten en werk dienstoverschrijdend en projectmatig aan kindvriendelijkheid. Betrek ook externe partners zoals scholen, de lokale politie, opbouwwerkers, het CGG… om een 360°-benadering mogelijk te maken. Met onze strategische werkgroep kindvriendelijkheid brengen we systematisch alle relevante actoren samen om belangrijke keuzes te bespreken en vooruitgang te maken in ons actieplan. Dit wordt stelselmatig teruggekoppeld naar ons managementteam en schepencollege om mogelijke knelpunten en verwezenlijkingen op de agenda te plaatsen.”

“Sloop eventuele ‘muurtjes’ tussen diensten en werk dienstoverschrijdend en projectmatig aan kindvriendelijkheid.”

Jimmy Geeraerts, algemeen directeur: “Bij ons was het ook een pluspunt om kindvriendelijkheid in te schrijven in de missie en visie van onze organisatie. Dit vormde meteen ook de rode draad doorheen ons meerjarenplan 2020-2025. Het gaf onze medewerkers van bij de start van deze beleidsperiode een kindvriendelijke bril.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Elke De Schutter, diensthoofd Vrije Tijd:
“Denderleeuw is momenteel volop bezig met de realisatie van een nieuw Vrijetijdshuis met belevingsbib in het centrum van de gemeente. Dit wordt een nieuwe ontmoetingsplaats en trekpleister voor jong en oud. Omwille van dit belang zetten we in verschillende fases een ruim participatietraject op. In 2020 riepen we het Vrijetijdsforum samen om beleidsadvies te geven. In samenspraak organiseerden we een online bevraging bij alle inwoners (incl. een luik voor -12-jarigen), specifieke bevragingen naar leerkrachten en leerlingen op de middelbare scholen, een offline bevraging bij de leden van de jeugdraad, de bezoekers van ons ontmoetingshuis...”

Annelyn Janssens, jeugdconsulent: “Tijdens het schooljaar 2022-2023 voerde de dienst Vrije Tijd nog een extra participatietraject uit in de scholen (5de en 6de leerjaar), met een focus op de nieuwe werking en dienstverlening. Hierbij kregen de kinderen meer concrete vragen voorgeschoteld over de inrichting van het Vrijetijdshuis. Hun dromen en wensen werden in een mooi filmpje gegoten voor onze projecttrekkers en beleidmakers. Heel wat zaken werden meegenomen in de definitieve indeling en inrichting en sluiten zo aan bij de verwachtingen van kinderen en jongeren.”