Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Wingene

“Tijdens het traject werd het voor veel partners duidelijk waarom kindvriendelijk beleid voeren zo belangrijk is, en waarom de kinderen hier zelf de grootste rol in horen te spelen.” (Frederic Biermez, deskundige Jeugd)

Label ontvangen in 2024.

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Jurgen Mestdagh, algemeen directeur
: “Sinds 2021 streven we er als gemeente naar om een kind- en jeugdvriendelijk beleid uit te dragen en een Kindvriendelijke Gemeente te worden. We willen een gemeente zijn waar kinderen en jongeren gezien worden als volwaardige burgers en een stem krijgen.

“We willen een toegankelijke, open en veilige kindvriendelijke gemeente zijn waar jonge inwoners betrokken worden bij beleidskeuzes, waar ze andere inwoners laagdrempelig kunnen ontmoeten en waar er aandacht is voor hun mentale gezondheid.”

Daarnaast willen we als gemeente inzetten op kindvriendelijkheid omdat het een barometer is voor een goed lokaal beleid. De lat voor het beleid leggen op het niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat de leefbaarheid van de hele gemeente wordt verhoogd.
Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een open en toegankelijke samenleving waar ieder kind en jongere zichzelf kan zijn en waarbij alle jonge inwoners de kans krijgen om op een betekenisvolle manier actief deel te nemen.
Werken aan een kindvriendelijke gemeente is een continu proces, het is geen doel op zich. We streven naar een brede jeugdreflex bij alle diensten en communicatie op maat, zodat we actief de belangen, behoeften en perspectieven van jonge inwoners integreren in ons beleid en het besluitvormingsproces.
Het sluit ook aan bij de transversale manier van werken die we met de organisatie nastreven. Vanaf 2025 willen de lijn van de kindvriendelijkheid ook doortrekken in de nieuwe fusiegemeente.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Frederic Biermez, deskundige Jeugd:
“Voor een jeugdconsulent is het traject kindvriendelijke gemeente een heel dankbaar middel om kindvriendelijkheid hoog op de agenda te krijgen, dit bij zowel eigen collega’s als de politiek. Het zet de ambities scherp en brengt verschillende diensten mee aan de tafel, waar de ogen worden geopend. Tijdens het traject wordt het voor veel partners duidelijk waarom kindvriendelijk beleid voeren zo belangrijk is, en waarom de kinderen hier zelf de grootste rol in horen te spelen.

Het traject fungeert als momentum om echt stil te staan bij wat een kindvriendelijke ge-meente is, wat de werkpunten zijn en wat je al heel goed doet. Dankzij een strak schema word je meegenomen in het proces waardoor je op het einde van het traject de kindvriendelijke reflex hebt kunnen verankeren in het beleid, met het structureel bevragen van kinderen en jongeren voorop. Iets dat zonder dit traject heel wat moeilijker te verkrijgen was.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Jens Danneels, schepen van Jeugd, Sport, Toerisme en Recreatie
: “We mogen eerst en vooral trots zijn op het spontane engagement dat binnen al onze gemeentelijke diensten is ontstaan om aan dit project mee te werken.

Het heeft ertoe geleid dat het traject naar het kindvriendelijk label organisatiebreed is ge-voerd, en dat kindvriendelijkheid dus zijn inleiding heeft gekregen binnen al onze beleidsdomeinen. Daarnaast is ook een groot deel van de bevolking betrokken bij de bevragingen en belevingsonderzoeken. Ons actieplan is dus een gedragen geheel en moet ons ook in de toekomst verzekeren van een brede jeugdreflex. Kindvriendelijkheid wordt nu dus écht wel in heel onze gemeente uitgedragen.”

“Het heeft ertoe geleid dat het traject naar het kindvriendelijk label organisatiebreed is gevoerd, en dat kindvriendelijkheid dus zijn inleiding heeft gekregen binnen al onze beleidsdomeinen.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Raffaella Dello, diensthoofd Communicatie:
“Een van hoogste prioriteiten voor onze gemeente is het blijven verbeteren in het bereiken en betrekken van tieners en jongeren. We gaan daarvoor in eerste instantie kijken, luisteren en leren van die tieners en jongeren zelf.

“Om tieners en jongeren beter te bereiken en betrekken, gaan we in eerste instantie kijken, luisteren en leren van die tieners en jongeren zelf.”

We willen naar een communicatieaanpak op maat met aandacht voor klare (jeugd)taal, leesvaardigheid, herkenbare content (echte jongeren!), tijdsbesteding, gerichte jongerenkanalen, visuele, creatieve en laagdrempelige communicatie.

Een belangrijk aandachts- en groeipunt is het verder versterken van de participatie van tieners en jongeren in ons beleid. Hoewel we al initiatieven hebben opgezet om kinderen en jongeren te betrekken bij beslissingen die hen aangaan, willen we nog meer participatiemogelijkheden creëren, die we duurzaam maken en structureel verankeren.

De brede jeugdreflex moet ook organisatiebreed meegenomen worden, ook door de diensten die op vandaag niet rechtstreeks in contact komen met jongeren en kinderen. Via het informeren, sensibiliseren en enthousiasmeren van onze interne medewerkers, willen we werken aan een gezamenlijk, gedragen, kindvriendelijk verhaal.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Daphne Vanleene, diensthoofd Welzijn:
“Alfapret, opgestart in 2021 door de brugfiguren van onze gemeente, biedt een leuke en speelse aanpak om de Nederlandse taal te oefenen en te stimuleren, vooral voor lagereschoolkinderen die thuis een andere taal spreken.

Tijdens de paas-, kerst- en zomervakantie worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan diverse activiteiten en spelvormen die niet alleen hun taalvaardigheid vergroten, maar ook hun zelfvertrouwen om Nederlands te spreken versterken. Daarnaast maken ze kennis met verschillende buitenschoolse activiteiten, zoals uitstapjes naar het bos, lokale boerderijen en de bibliotheek, waardoor niet alleen hun taalvaardigheden, maar ook hun zelfbeeld en sociaalemotionele ontwikkeling worden gestimuleerd.

“Tijdens de paas-, kerst- en zomervakantie worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan diverse activiteiten en spelvormen die niet alleen hun taalvaardigheid vergroten, maar ook hun zelfvertrouwen om Nederlands te spreken versterken.”

Om dit prachtige initiatief verder te ondersteunen, hebben we in 2024 de Alfapretkoffers geïntroduceerd. Deze koffers, beschikbaar om te lenen in de bibliotheek of om mee naar huis te nemen via brugfiguren, zitten boordevol zorgvuldig samengestelde boeken, spelletjes en activiteiten die speciaal zijn aangepast aan de diverse talen die in meertalige gezinnen worden gesproken. De Alfapretkoffers zijn ontworpen om thuis een stimulerende en taalrijke omgeving te creëren, waar samen lezen en spelen een plezierige en verrijkende activiteit wordt. De Alfapretwerking is opgenomen als actie in het kindvriendelijk actieplan.