Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Geetbets

“Door te investeren in kindvriendelijke maatregelen, leggen we als kleine, landelijke gemeente de basis voor een sterke en gezonde toekomst.” (Jo Roggen, burgemeester)

Label ontvangen in 2024.

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Regina Denivel, Huis van het Kind Storzo: “Kinderen bouwen als volwaardig burgers mee aan onze maatschappij. Om voor hen een stevige basis te leggen is het belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een gemeente die rekening houdt met hun noden en wensen en dit op verschillende gebieden: een goede huisvesting, degelijk onderwijs, voldoende aangepaste plaatsen om te ontspannen, een ruim vrijetijdsaanbod, aandacht hebben voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren...”

Jo Roggen, burgemeester: “Het label van Kindvriendelijke Gemeente verkrijgen, is een startpunt om ons aanbod voor deze doelgroep nog te verruimen en tegelijkertijd ook te verfijnen, aangepast aan de noden van ook de kinderen en jongeren in sociaal kwetsbare posities in onze gemeente. Maar het label triggert ons evenzeer om nog bewuster om te gaan met dit thema over alle beleidsdomeinen heen, zodat de kindvriendelijkheid van onze acties voor zowel beleid als ambtenaren een vanzelfsprekendheid wordt op korte en lange termijn.

Een Kindvriendelijke Gemeente draagt bij aan de algehele levenskwaliteit van al onze inwoners. Bewust omgaan met kindvriendelijkheid biedt een veilige, ondersteunende en stimulerende woon- en leefomgeving voor onze kinderen om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen. Door te investeren in kindvriendelijke maatregelen, leggen we als kleine, landelijke gemeente de basis voor een sterke en gezonde toekomst.”

“Bewust omgaan met kindvriendelijkheid biedt een veilige, ondersteunende en stimulerende woon- en leefomgeving voor onze kinderen om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen.”

Irina Van Goethem, diensthoofd Vrije Tijd: “Hoewel de jeugddienst al best op vele vlakken inzette op kindvriendelijkheid en hierover ook in dialoog ging met andere diensten, partners en kinderen, was dit eerder ad hoc en projectmatig. Er was de nood om dit structureel in te bedden in de werking. Het hele traject naar het label dwong ons om hierbij over alle beleidsdomeinen heen te gaan en ons te baseren op de ‘harde’ cijfers. Door samen dit traject te doorlopen met collega’s, partners… ontstond ook een vruchtbare en breed gedragen basis om op verder te werken. De inzichten uit andere invalshoeken dan vrije tijd, alsook de input uit de belevingsonderzoeken, zorgden voor insteken en zienswijzen die menig mond deden openvallen. Verbazingwekkend hoe snel je de beleving van kinderen vergeet eens je zelf ‘groot’ bent geworden.”

“Verbazingwekkend hoe snel je de beleving van kinderen vergeet eens je zelf ‘groot’ bent geworden.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Regina Denivel, Huis van het Kind Storzo: “Je leert op een andere manier kijken naar kindvriendelijkheid. Alle diensten van de gemeente worden erbij betrokken. Kindvriendelijkheid gaat op deze manier verder dan enkel speelruimte voorzien. Doordat alle politieke partijen dit label mee ondertekenen verduurzaamt de garantie naar kindvriendelijkheid en is deze niet afhankelijk van welke partij er aan de macht is.”

Jo Roggen, burgemeester: “Het participatietraject maakt je veel meer bewust van de diverse stakeholders en partners binnen de gemeente en in de regio. En van wat je voor elkaar kan betekenen in functie van het welzijn van onze kinderen. Je krijgt een veel beter zicht op de bereikbaarheid, toegankelijkheid, drempels en noden van onze jongeren waardoor we onze acties op elkaar kunnen afstemmen en er een soort kruisbestuiving en meerwaarde ontstaat voor alle belanghebbenden.”

“Het participatietraject maakt je veel meer bewust van de diverse stakeholders en partners binnen de gemeente en in de regio. En van wat je voor elkaar kan betekenen in functie van het welzijn van onze kinderen.”

Irina Van Goethem, diensthoofd Vrije Tijd: “Werken naar het label zorgt voor een samenhorigheidsgevoel, een gedragen visie op wat de gemeente dient te ondernemen om kindvriendelijk te zijn en vooral ook voor goesting om hieraan mee te werken en deel te zijn van het hele gebeuren. Ook is het een meerwaarde om deze visie en de weg die genomen zal worden om kindvriendelijkheid steeds voorop te stellen in het beleid, vast te legen in een strategisch actieplan.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Jo Roggen, burgemeester
: “De realisaties in het kader van speelgroen en speelweefsel over alle deelgemeenten heen, mogen zeker gezien worden.”

Irina Van Goethem, diensthoofd Vrije Tijd: “In een kleine gemeente met weinig personeel, combinatie-ambtenaren en drukke agenda’s is het toch gelukt om de meerwaarde van het traject naar Kindvriendelijke Gemeente over te brengen aan iedereen. De andere ambtenaren en partners kozen er bewust voor om een plaatsje in hun agenda hiervoor vrij te maken en mee na te denken en mee te schrijven aan een beleid over alle beleidsdomeinen heen waar kindvriendelijkheid centraal staat. Ook de samenwerking met het Huis van het Kind en de scholen kreeg een immense boost tijdens het traject en zorgde voor meer afstemming tussen alle partners met het oog op een maximale inzet op het belang en welzijn van alle kinderen."

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Regina Denivel, Huis van het Kind Storzo:
“Vanuit Huis van het Kind een duidelijkere en meer afgebakende samenwerking met de dienst vrije tijd en de scholen.”

Irina Van Goethem, diensthoofd Vrije Tijd: “De participatie van onze jongeren, georganiseerde en niet- of andersgeorganiseerde nog meer garanderen via zowel klassieke als alternatieve kanalen en acties.”

Irina Van Goethem, diensthoofd Vrije Tijd: “Bij de partners die mee in het traject zaten is het duidelijk waar we voor staan en waar we naartoe willen gaan. Anderen zijn minder mee in het verhaal. Daarom willen we toch ook inzetten op het verder uitdragen van het kindvriendelijk beleid, sterk naar buiten komen met onze ambities en verder partnerschappen aangaan met anderen uit het middenveld, met burgers, met jongeren… Kortom, het kindvriendelijk verhaal zou in een ideale wereld deel worden van ons DNA in Geetbets, bijna een onmiddellijke reflex om bij alle mogelijke acties en beslissingen ook stil te staan bij de impact op de rechten van het kind en de leefwereld van kinderen en jongeren."

“We willen inzetten op het verder uitdragen van het kindvriendelijk beleid, sterk naar buiten komen met onze ambities en verder partnerschappen aangaan met anderen uit het middenveld, met burgers, met jongeren…”

"Ook bewust de tijd nemen om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren, dit zowel via kinderbestuur, jeugdraad, projectmatige participatie…maar vooral ook informeel op evenementen, in de buurt, op speelplein… is een cruciaal onderdeel om de vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat je beleid nog steeds is afgestemd op wat er leeft bij kinderen en jongeren.”

 

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Jo Roggen, burgemeester
: “In de schoot van het Strategisch Platform zijn reeds verschillende acties aangevat voordat ze opgenomen werden in het actieplan. Zo werd het scholenoverleg opgestart en werden de fundamenten gelegd om samen te werken rond een antipestbeleid en een Respectdag op de scholen in het schooljaar ‘24-‘25.

Voor de bevragingen bij de jongeren was het even denken hoe we dit konden aanpakken, mits we geen secundaire scholen hebben in de gemeente. Het leerde ons dat de jongeren in Geetbets te vinden zijn op onze kermissen en zeer open staan voor een babbeltje. Een gratis ritje in de lambada of de op de botsauto’s was daarbovenop ook een goede impuls om de vragenlijst in te vullen.
Na een uitdagend participatietraject in de scholen, in samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid Hageland, werd ook werk gemaakt van de verdere ontwikkeling van speelweefsel en werd gewerkt aan een speelweefselkaart die alle plekken waar kinderen en jongeren komen in kaart brengt. Er werd creatief omgegaan met de ruimte en speelaanleidingen werden ook geplaatst in wachtbekkens, wat met deze regenachtige periode zorgt voor net wat te veel waterbeleving.”