Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Stabroek

“Soms ben je als politieker of jeugdambtenaar blind voor wat een kind ziet, wenst of nodig heeft. Pas als je de controle durft loslaten, geef je ruimte aan kinderen en jongeren om echt te participeren. En dan pas komen de meest bijzondere ideeën boven.” (Liesbeth Bardyn, schepen van Jeugd)

Label ontvangen in 2024.

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Katleen Pyl, coördinator Vrije Tijd:
“Er bleek uit de omgevingsanalyse in 2018 dat kin-deren en jongeren een blinde vlek zijn in onze data-analyse. Wie zijn ze? Wat drijft hen? Wat willen ze? Een écht kwantitatief en kwalitatief onderzoek drong zich dus op in corona-tijden. Deze extra uitdaging zorgde ervoor dat we nog meer creativiteit aan de dag moesten leggen. Enkele medewerkers gingen op stap met de bakfiets, richtten een mobiele zomerbar in, met een groot ganzenbordspel gingen we langs alle lagere scholen en met een poppen-spel probeerden we bij kleuters heel wat te weten te komen.

We schreven het huidige meerjarenplan nog met beperkte input van kinderen en jongeren, maar het volgende plan zal er eentje zijn dat op alle beleidsdoelstellingen doordrongen is van de kindreflex.”

“We schreven het huidige meerjarenplan nog met beperkte input van kinderen en jongeren, maar het volgende plan zal er eentje zijn dat op alle beleidsdoelstellingen doordrongen is van de kindreflex.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Sandra Denis, algemeen directeur:
“Het traject richting het label Kindvriendelijke Ge-meente betekende op verschillende manieren een boost voor onze organisatie. Het traject heeft onze organisatie uitgedaagd om over diensten en afdelingen heen samen te werken vanuit een gezamenlijke focus, met name de leefwereld van kinderen en jongeren, en zo de eilandjescultuur achter ons te laten. We verkenden verschillende mogelijkheden van partici-patie en inspraak, een insteek die we ook op andere beleidsterreinen kunnen inzetten. We hebben ook de voor Stabroek belangrijkste thema’s met betrekking tot kinder- en jongeren-beleid geformuleerd, met name mentaal welbevinden, aanbod vrije tijd, veiligheid buitens-huis en participatie. Deze thema’s zullen richtinggevend zijn voor onze initiatieven in de komende jaren en worden ook expliciet meegenomen naar het volgende meerjarenplan.”

“Het traject heeft onze organisatie uitgedaagd om over diensten en afdelingen heen samen te werken vanuit een gezamenlijke focus, met name de leefwereld van kinderen en jongeren, en zo de eilandjescultuur achter ons te laten.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Kristien Echelpoels, directeur Persoonsgebonden zaken:
“Wat mij het meest trots maakt, is dat tijdens overlegmomenten die ver van Vrije Tijd of de voormalige Jeugddienst afstaan spontaan ‘de kindreflex’ aan bod komt. Vanuit mijn rol in het strategisch platform probeer ik op dat moment voeding te geven aan de discussie: welke impact heeft dit op kin-deren en jongeren? Is er een negatieve impact? Zo ja, hoe kunnen we die dan ombuigen of op een bepaalde manier compenseren? Werden kinderen en jongeren betrokken bij het proces? Werd hun mening gevraagd? Op dat moment voel ik dat er belangrijke stappen zijn gezet voor de toekomst van kinderen en jongeren in onze gemeente.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Liesbeth Bardyn, schepen van Jeugd:
“De moeilijkste horde voor ons in de nabije toekomst is het actorschap van kinderen en jongeren uitdiepen en faciliteren. We hebben al snel de neiging om als volwassenen onze kinderen bij de hand te nemen en hen te leiden naar het doel dat wijzelf voor ogen hebben. Maar dat is niet wat een kindvriendelijke ge-meente belichaamt. Soms ben je als politieker of jeugdambtenaar blind voor wat een kind ziet, wenst of nodig heeft. Pas als je de controle durft loslaten, geef je ruimte aan kinderen en jongeren om echt te participeren. En dan pas komen de meest bijzondere ideeën boven.

Onze jeugdraad is nog steeds een orgaan van het georganiseerde jeugdwerk en ook onze kindergemeenteraad werkte bij de start van het traject nog op een zeer klassieke manier. Maar we hebben uiteraard al stappen gezet. Een opleiding rond inspraak- en actorschap bij Bataljong inspireerde ons om een kinderraad op te richten waarbij alle kinderen en tieners zich kunnen engageren en niet alleen enkele verkozen afgevaardigden per school. De the-ma’s die we behandelen zijn ook zeer bottom-up. Bij de start van het kalenderjaar bepalen we samen de thema’s. Aan de jeugdraad moeten we nog flink sleutelen. Mede omdat we denken dat deze klassieke ‘vergadering’ niet de juiste manier is om jongeren te bereiken. We hebben daarom al enkele vormingen gevolgd rond het gebruik van sociale media bij het bereiken van deze doelgroepen en hopen dat dit snel resultaten afwerpt.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Marc Ipermans, coördinator Welzijn, Zorg en Gezin
: “Moest mentaal welbevinden van kinderen en jongeren geen prioritair thema geweest zijn dat uit de bevragingen naar voren kwam in 2021, hadden we misschien nooit een JAC-punt gehad. Het was namelijk zo dat er bij het maken van de plannen van ontmoetingscentrum Schoem rekening was gehouden dat het consultatiebureau van Kind & Gezin er zijn intrek zou vinden. Gaandeweg in het proces haakten zij echter af, waardoor we een nieuwe invulling dienden te zoeken. Tijdens een overleg met de eerstelijnszone werd afgetoetst of een plaats waar mensen zich mentaal konden opladen geen goede optie was. We zijn dan ook trots dat we er nog in 2024 een JAC-punt zullen inrichten, die samen met een aantal andere partners het welzijnspunt vormen.”