Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Genk

“Als smeltkroes van diverse culturen wil Genk een stad zijn waar alle kinderen én jongeren zichzelf kunnen zijn, waar ieder van hen zich goed voelt en kan opgroeien in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Daarbij staat wederzijds respect en verbinding centraal.” (Karel Kriekemans, schepen van Jeugd)

Label ontvangen in 2018, verlengd in 2024.

Waarom kiest de stad voor kindvriendelijkheid?
Karel Kriekemans, schepen van Jeugd:
“Als smeltkroes van diverse culturen wil Genk een stad zijn waar alle kinderen én jongeren zichzelf kunnen zijn, waar ieder van hen zich goed voelt en kan opgroeien in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Daarbij staat weder-zijds respect en verbinding centraal. We dragen als stad de kinderrechten uit en borgen deze doorheen het volledige beleid. Daarbij leggen we een belangrijke nadruk op het keren van kinder(kans)armoede. Ook wil Genk een aangename en belevingsvolle stad zijn die zo-wel fysiek als mentaal ruimte biedt om ieders talenten te ontdekken en verder te ontplooien. Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaars van onze stad en worden erkend als volwaardige burgers. We informeren hen, luisteren actief en hechten belang aan hun mening. Kinderen en jongeren worden geprikkeld en uitgedaagd om Genk mee vorm te geven, zich zo met onze stad te identificeren en Genk met al zijn eigenheden verder uit te dragen.

De afgelopen labelperiode heeft ons veel bijgebracht waardoor we lessen kunnen trekken en ons kunnen richten op de toekomst. Het belangrijkste voor ons is om de horizontale kindvriendelijke mindset blijvend te installeren en onderhouden binnen de organisatie en bij onze partners.”

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kind(jeugd)vriendelijkheid?
Ilse Mahieu, diensthoofd Opgroeien in de Stad en trekker kindvriendelijk beleid:
“Als een stad kindvriendelijk wil zijn, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor niet uitsluitend bij dienst Opgroeien in de Stad (dienst Jeugd), maar dient de verantwoordelijkheid gedragen te worden op ieder niveau (zowel ambtelijk, managementteam, politiek, middenveld...). Wat kan helpen is om kindvriendelijke ambassadeurs op iedere stadsdienst te hebben, die samen met jou de kindvriendelijke kar kunnen trekken, want samen sta je sterker. Hen warm hou-den en blijvend betrekken bij het beleid is belangrijk.

Van achter je bureau komen en de leefwereld van kinderen en jongeren opzoeken (samen met collega’s) doet ook wonderen. Door een intensieve samenwerking tussen stadsdiensten en partnerorganisaties binnen jeugdwelzijn, opvang, vrijetijd, onderwijs... proberen we echt te zorgen voor kansrijk opgroeien.

“Wat kan helpen is om kindvriendelijke ambassadeurs op iedere stadsdienst te hebben, die samen met jou de kindvriendelijke kar kunnen trekken, want samen sta je sterker. Hen warm houden en blijvend betrekken bij het beleid is belangrijk.”

Hilde Haerden, afdelingshoofd Opgroeien: “Een sterke afdeling Opgroeien heeft er in Genk voor gezorgd dat kindvriendelijk beleid uitbouwen en uitdragen bij vele actoren een vanzelfsprekendheid is geworden. Maar het is geen zaak van onze afdeling alleen. Het blijft belangrijk om andere sectoren van dat belang te overtuigen. Met het oog daarop hebben we een ‘State of the art’ van onze Genkse jeugd opgesteld, waarbij we resoluut de kaart van kansrijk opgroeien in Genk trekken en inbedden.

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Noëmi Murru, consulent jongerencultuur:
“Jongeren gaven al enkele jaren aan dat er in Genk weinig te beleven viel, dat er niet echt een uitgaansleven is. Hier moesten we als dienst Jeugd dan ook verandering in brengen. ‘Hete Kolen’ is het jongerenplatform dat beleving wil stimuleren in Genk. Hete Kolen is niet één locatie of een stadsdienst. Het is de hele stad. We bundelen alles wat er te doen is voor een jong publiek in één grote agenda. Tegelijk stimuleren we bottom-upactiviteiten en investeren we in partners die zelf willen organiseren. Sinds de lancering van Hete Kolen hebben we organisaties aangetrokken zoals London Calling, Noctis, Destructionz, Liberté, Datsuzoku, Sanat Entertainment, Soirée Cité... en Hete Kolen treedt op als facilitator.

Wie iets organiseert, kan hiervoor financiële steun krijgen. Met de DOEMA-subsidie kunnen jongeren projecten realiseren zoals workshops, expo’s of andere artistieke uitingen. De eve-nementensubsidies dienen daarnaast voor het organiseren van fuiven, festivals, concertjes of andere muzikale initiatieven. Hete Kolen is dus niet zelf de organisator van events, maar vult de gaatjes op wanneer nodig. We willen vooral jonge Genkenaren zelf hun aanbod laten bepalen. Ons motto luidt ‘wie niet waagt, wie niet wint’. Genk zit immers vol creatieve jonge-ren. Met Hete Kolen willen we ze laten knallen."

Tessa Debaeke, coördinator OverKop Genk: “Een van de prioriteiten binnen de kindvriendelijke strategie van de stad Genk was cyberpesten. Na een brainstorm met verschillende partners werd besloten dat er vooral nood was aan info en sensibilisering rondom sexting. Dit fenomeen, waarbij mensen elkaar seksueel getinte foto's doorsturen, bestaat al enkele jaren. Soms loopt het verkeerd af en worden ze slachtoffer van pesterijen. Onze brainstorm mondde dan ook uit in de campagne ‘Weet wat je stuurt’. Het doel was om jonge-ren te sensibiliseren rond sexting en volwassenen te informeren. De campagne was een samenwerking tussen stad Genk en organisaties die werken rond de veiligheid en het welzijn van jongeren in Genk (stedelijke diensten Veiligheidshuis Genk, Jeugd Genk en Campus O³, OverKop, JAC en GIGOS). De campagne werd uitgerold met een bewustmakingscampagne gericht naar jongeren en infomomenten rond het thema voor volwassenen en partnerorganisaties."