Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Halle

Label behaald in 2018

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Katrijn Meirlaen, diensthoofd Archief, Streekmuseum en Toerisme: “Als jonge mama merk ik hoe kinderen hun stad – letterlijk! - als speelterrein aanzien. Het leek me boeiend om mijn ervaring als diensthoofd én mama te combineren. Te vaak zie je immers dat in de beleidslijnen die de stad kleur en vorm geven het perspectief van kinderen vergeten of geminimaliseerd wordt. Tijd om dat om te keren dus! Een echte uitdaging: welke maatregelen kunnen we nemen om én kinderen én volwassenen enthousiast hun stad te laten beleven? Kindvriendelijk is mensvriendelijk: we herhaalden het zo vaak. Maar dat is ook echt het streefdoel. Wat we doen voor kinderen, komt ook volwassenen ten goede. De ambitie: zoveel mogelijk stadsdiensten mee enthousiasmeren in dit verhaal.”


“Te vaak zie je dat in de beleidslijnen die de stad kleur en vorm geven het perspectief van kinderen vergeten of geminimaliseerd wordt. Tijd om dat om te keren!”


Jonas Vanderkelen, Bestuurslid Jeugdraad, leider Chiro Sabbath Buizingen: “Het label leek mij een goed middel om kindvriendelijkheid op de agenda te plaatsen in onze gemeente. Ik geloof in de intrinsieke motivatie van ons gemeentebestuur om van Halle een kindvriendelijke stad te maken, maar zo’n label is een echte stok achter de deur om iedereen mee te krijgen.”
Bavo Dillen, bestuurslid Jeugdraad, leider Chiro Sabbath Buizingen: "Als bestuurslid van de Jeugdraad vind ik het onze taak om ons in te zetten voor de jeugd. Wanneer de jeugd zich gelukkig voelt in een stad en zich volledig kan ontwikkelen zonder zorgen, heeft de stad daar later enkel baat bij.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Katrijn Meirlaen, diensthoofd Toerisme: “De vruchtbare discussies en interacties met de collega’s bij het nadenken over acties om je stedelijk beleid écht kindvriendelijk te maken, werken stimulerend. Ze verbreden ons professioneel perspectief. Het label is de kers op de taart. Nu is het aan ons om er voluit voor te gaan en de strategische keuzes verder om te zetten in acties.”
Dieuwertje Poté, schepen van financiën, jeugd, juridische zaken en onderwijs: “Via het traject word je echt "gedwongen" om strategisch een visie uit te werken die op lange termijn overeind blijft, maar die toch ook voldoende flexibel is en rekening houdt met de concrete omgeving en wijziging daarvan.”
Jonas Vanderkelen, Bestuurslid Jeugdraad: “Je bent verplicht om als gemeente stil te staan bij het huidig beleid voor kinderen en jongeren. Het traject doet enerzijds beleidsmakers in de spiegel kijken en laat anderzijds jongeren kennis maken met wat het jongerenbeleid van een stad inhoudt. Het is een belangrijke denkoefening die zonder het streven naar het label misschien niet zo snel zou plaats vinden. Het streven naar het label heeft ook gezorgd voor interactie tussen kinderen, jongeren en beleidsmakers. De bevragingen bij kinderen en de discussiemomenten tijdens jeugdraden geven jongeren meer dan ooit het idee dat hun mening ook belangrijk is. Tot slot is het noodzakelijk om doelstellingen op lange termijn concreet te maken. Het geeft de jeugd een houvast en beleidsmakers gaan zich meer verplicht voelen de opgestelde doelstellingen te bereiken. Kortom, niet alleen het behalen van het label op zich is een meerwaarde, het hele proces dat erbij komt kijken is een verrijking voor je gemeente.”

“Het traject doet enerzijds beleidsmakers in de spiegel kijken en laat anderzijds jongeren kennis maken met wat het jongerenbeleid van een stad inhoudt.”


Bavo Dille, bestuurslid Jeugdraad: ” Het is de taak van elke gemeente om zo goed mogelijk te zorgen voor zijn jeugd. Het label kan een speerpunt zijn in de zoektocht naar oplossingen en mogelijkheden voor de problemen waarmee jongeren vandaag te kampen hebben.”

Waar zijn jullie het meeste trots op?
Katrijn Meirlaen, diensthoofd Toerisme: “Een professionele jury heeft ons noeste werk minutieus doorgrond én goed gevonden! Dat is de bevestiging die we nodig hadden: men gelooft in onze ambities. En meteen ook een call to action: geen weg terug, kindvriendelijk Halle, here we come! Tegelijk versterkt het ons ook reeds in een aantal keuzes die reeds gemaakt waren.”
Dieuwertje Poté, schepen van jeugd: “Ik ben het meest trots op de uitdrukkelijke verankering van kindvriendelijkheid op het strategisch niveau van de nieuwe organisatie stad/OCMW.”
Jonas Vanderkelen, Bestuurslid Jeugdraad: “De manier waarop de jongeren uit Halle betrokken werden bij het traject vind ik iets om echt trots op te zijn. Op een jeugdraad werden bijvoorbeeld kleine groepen gevormd die elk een fictieve partij voorstelden en met eigen standpunten rond kindvriendelijkheid naar buiten moesten komen. Het was boeiend om te zien hoe elk groepje aandacht had voor heel diverse standpunten: de aanleg van kindvriendelijke ruimtes, de verdeling van financiële middelen, een nieuwe tapinstallatie voor de fuifzaal, het bereiken van kwetsbare jongeren,… Elke partij had zijn eigen prioriteit. Het deed ons eens kijken naar kindvriendelijkheid door de bril van anderen en beseffen hoe ruim het begrip geïnterpreteerd kan worden.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Astrid Roeges, diensthoofd jeugd: “Het draagvlak moet nóg groter en breder. Alle diensten moeten ondergedompeld worden in het kindvriendelijkheidsverhaal tot ze zelf ook die taal spreken. Tot het een vanzelfsprekendheid wordt.”
Katrijn Meirlaen, diensthoofd Toerisme: “Hoe kunnen we die strategische keuze – volop voor een Kindvriendelijke Stad gaan – in concrete acties omzetten en ook het kinderperspectief zo goed mogelijk hanteren binnen de keuzes die onze dienst maakt? Dat is volgens mij de grootste uitdaging.”
Jonas Vanderkelen, Bestuurslid Jeugdraad: “Het bereiken van kwetsbare jongeren is voor mij één van de prioriteiten. Er zijn reeds middelen voorhanden om deze doelgroep te bereiken. De Kompas, een vrijetijdspas voor gezinnen zorgt voor een aanzienlijke prijsvermindering op activiteiten op valk van cultuur, sport en jeugd. Maar we mogen er niet van uitgaan dat het invoeren van zo’n vrijetijdspas alleen zal volstaan om van Halle een stad te maken waar alle jongeren evenveel kansen hebben."

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Op het einde van het traject lanceerde de stad een filmpje om de inwoners en in het bijzonder de kinderen van de stad te informeren over het label. Het staat enerzijds symbool voor het afsluiten van een eerste hoofdstuk: het bekend maken van het actieplan. Daarnaast geeft het het startschot voor het bereiken van de doelstellingen.