Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Wetteren

" 'Kindvriendelijk is mensvriendelijk' is een uitspraak die ogen opent."


Traject doorlopen in 
2013.

Waarom is Wetteren ingestapt in het project?
Ignace De Block, toenmalige medewerker jeugddienst: 
"Ik zag meteen potentieel in het project omdat het werkt aan de gedragenheid en die gedragenheid als voorwaarde neemt. Het vergt een brede betrokkenheid van kinderen, jongeren, gemeentediensten en andere belanghebbenden. Een aantal leuke en goede pogingen om Wetteren speel- en kindvriendelijker te maken, zijn niet goed gelukt. Er was te weinig gedragenheid binnen de gemeente en een structurele en geïntegreerde aanpak (o.a. overlegmomenten) ontbrak. De jeugddienst bevond zich op een eiland." 

"De vraag wat kinderen en jongeren nu echt willen, kan je enkel beantwoord zien door het hen te vragen." 

Wie was voor jullie cruciaal om mee te hebben in het project?
Ignace De Block, toenmalige medewerker jeugddienst: "Om tot een geïntegreerde aanpak te komen is het heel belangrijk om zoveel mogelijk verschillende gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten te betrekken bij dit project. Het is hierbij ook belangrijk om de ‘juiste’ persoon te pakken te krijgen. Dit hoeft niet steeds het diensthoofd te zijn. Dit is intensief, want persoonlijk aanspreken werkt het best. Wie is er nu niet voor een ‘kindvriendelijk’ beleid.
De vraag wat kinderen en jongeren nu echt willen, kan je enkel beantwoord zien door het hen te vragen. Kinderen zitten op school, tieners hangen rond en zitten in het jeugdhuis, geëngageerde jongeren zitten in de jeugdraad/jeugdbeweging. Hen vinden betekent dus hen op dit terrein aanspreken. Je zal je methodieken ook moeten aanpassen. Voor kinderen is visualisatie belangrijk, jongeren zullen meer ‘lossen’ tussen pot en pint.
Tenslotte moet je dit product/project verkocht krijgen. Zowel de ambtelijke als de politieke gedragenheid zijn belangrijk voor het welslagen van het project. Het schepencollege hakt immers de inhoudelijke knopen door. Het is belangrijk om van in het begin minimaal de schepen van jeugd en de gemeentesecretaris te betrekken."

Welke drempels kwam je tegen onderweg?
Leentje Grillaert, toenmalig schepen van jeugd:
 "Het is belangrijk om de meerwaarde van dit project goed te kunnen duiden. Er moet voldoende gewicht in de schaal liggen. Mensen samen brengen is niet voldoende. Deelnemers mogen niet het gevoel krijgen dat dit het zoveelste overleg is.
Het is belangrijk om de juiste methodieken te gebruiken om jongeren en kinderen aan te spreken. Elke methodiek heeft ook valkuilen. Door bijvoorbeeld bij kinderen te sterk te visualiseren, kan je soms al te sturend zijn. Door met jongeren te praten tussen pot en pint, dwaal je gemakkelijk af waardoor je niet meer to the point komt.
De vragenlijst door zoveel mogelijk mensen laten invullen is niet evident. Je moet hen uitleggen waarom je de vragenlijst afneemt en waarom het belangrijk is om daaraan mee te werken, want het mag niet de zoveelste vragenlijst zijn."

"Eigenlijk was elke dienst al bezig met kinderen, ruimte en buurtwerking, zonder dat het gekoppeld werd aan een term als 'kindvriendelijkheid'." 

 

Welke kansen bood het project jullie?
Ignace De Block, toenmalige medewerker jeugddienst:
"Het overleg binnen de stuurgroep met verschillende diensten rond één thema was heel waardevol. Als deze stuurgroep voldoende mandaat krijgt en ook kan overgaan tot effectieve realisaties, kan dit een echt succesverhaal zijn.
Een voorbeeld voor Wetteren is dat we zo ‘te weten zijn gekomen’ dat iedere dienst eigenlijk wel bezig is met kinderen, ruimte, buurtwerking en ook acties opnam in de meerjarenplanning. Een koppeling kan dan een win-win betekenen.
Een andere succesfactor was een effectieve bevraging (deel 2 van het project) bij kinderen en jongeren. Deze is diepgaander dan via een vragenlijst, of via de jeugdraad. Je kan diepgaandere gesprekken hebben, en doorvragen op de ontsproten ideeën. Dit doorvragen kan gaan over de achtergrond van antwoorden, de leefwereld van de kinderen, het waarom van antwoorden als ‘grote kinderen zijn enkel welkom als ze braaf zijn’, ….
Het gaat ook om mensen een duidelijke rol te geven. Je hebt bijvoorbeeld iemand nodig van mobiliteit, groendienst, ruimtelijke ordening,… omwille van hun knowhow. Spreek de mensen dus aan op hun kennis en op waarden.

Wat heb je zelf gedaan, wat onder begeleiding?
Ignace De Block, toenmalige medewerker jeugddienst:
"De drie meest tijdrovende inspanningen die ikzelf heb gedaan zijn het samenstellen van de stuurgroep door mensen persoonlijk aan te spreken, het rondsturen van de bevraging en de opvolging ervan en de bevragingen in deel 2 van het traject.
De begeleiding vanuit VVJ was eveneens belangrijk. Een externe persoon kan voor een groep een beter kader scheppen en zorgen voor meer gewicht. De aan-gereikte methodieken, het uitschrijven van het eindrapport, … waren grote administratieve taken die door VVJ werden uitgevoerd.
Het is belangrijk om een stuurgroep samen te stellen met voldoende engagement en gedragenheid, dan is veel mogelijk en zullen je eigen inspanningen beloond worden en voor een stuk verminderen."

Waarom zouden jullie aan andere steden en gemeenten aanraden om mee te doen?
Ignace De Block, toenmalige medewerker jeugddienst:
"Dit project biedt grote kansen om de jeugddienst van zijn eiland te halen. Door het project is er al enige binding ontstaan met de andere gemeentediensten en hopelijk staat de jeugddienst in de toekomst volwaardig tussen de andere diensten. Het vergt veel inspanningen en het is belangrijk dat je van het bestuur de tijd en ruimte krijgt om hierin te investeren. Het komen tot effectieve realisaties moet je ook zien op langere termijn."
Leentje Grillaert, toenmalig schepen van jeugd: "Ik merk dat er in Wetteren een beweging op gang is gekomen, waarbij het zaak is om die in beweging te houden. Onze inspanningen worden dus beloond. Er is een draagvlak en de implementatie in een structuur en in het meerjarenplan. Nu is het zaak om tot een aantal concrete realisaties te komen om de trein op de rails te houden."

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
In de Gemeente Wetteren geeft de Superwetteraar het goede voorbeeld aan de jeugd. De Wetterse held is ontstaan om conflicten op speelterreinen te vermijden, maar is intussen uitgegroeid tot de mascotte van Wetteren als kindvriendelijke gemeente. Hij fungeert als aanspreekpunt voor de Wetterse jeugd, die bij hem terecht kan met tips en ideeën voor het gemeentebestuur. Dankzij de Superwetteraar hebben kinderen meer respect voor elkaar en de omgeving, en worden ze gehoord in hun gemeente.

kv wetteren