Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Meeuwen-Gruitrode

Traject doorlopen in 2013.

Waarom is Meeuwen-Gruitrode meegestapt in het project?
Schepen van jeugd Marco Goossens: “We zagen de oproep van VVJ om als pilootproject in te stappen in het traject kindvriendelijke gemeente. De jeugddienst was op dat moment (omwille van verbouwingen van het gemeentehuis) ondergebracht bij de collega’s van het OCMW. De BBC bracht een denkoefening met zich mee over de plaats van de jeugddienst binnen het organogram. Het traject kindvriendelijke gemeente was dus de ideale gelegenheid om te kijken hoe de categoriale jeugdreflex kan werken in de praktijk. Hoe kan breed jeugdbeleid een plaats krijgen binnen het beleid van gemeente en OCMW?

Daarnaast was het ook een mooie kans om kinderen en jongeren inspraak te geven in het beleid. Om op die manier het verdwijnen van het jeugdbeleidsplan en de ‘nieuwe' plaats van de jeugddienst, optimaal mee te pakken in een verhaal van de toekomst voor Meeuwen-Gruitrode. En zo jeugdbeleid een plek te geven binnen het meerjarenplan van de gemeente, OCMW en AGB.” 

"De gedragenheid is een belangrijke factor voor het slagen van het proces."

 
Wie was voor jullie cruciaal om mee te hebben in het project?
Annelies Dreesen, jeugdconsulent: “De opstartvergadering met de belangrijkste partners van de gemeente intern, was cruciaal om een ‘go’ te krijgen. Concreet was dit de schepen van jeugd als vertegenwoordiger van het beleid met daarnaast de secretaris van gemeente en OCMW. En een brede en ruime vertegenwoordiging van de diensten van de gemeente en OCMW. De gedragenheid is een belangrijke factor voor het slagen van het proces.

Na de start was het belangrijk om op beide pijlers te blijven inzetten: beleid en administratie. Dus zowel de politiek als de diensten moesten mee zijn. Voor de gedragenheid is het zeker ook nodig om mensen te betrekken die in het managementteam of in het beslissingsorgaan van de gemeente zitten. Dit in elke fase van het traject: bij de start, de verschillende fasen en vooral bij de aanbevelingen en de strategische implementatie ‘kindvriendelijkheid’.

In Meeuwen-Gruitrode is er, naast de interne partners, ook ingezet op het betrekken van allerhande ‘actoren’ in de gemeente. De burgers (kinderen, jongeren en hun naaste omgeving), experts ‘kinderen en/of jongeren’, zowel als organisaties die werken voor kinderen en jongeren, werden gevraagd om mee te participeren aan het onderzoek. Zonder deze actoren kan je geen input verzamelen rond de verschillende thema’s. Dus ook een belangrijke ‘wie’."

Welke drempels kwam je tegen onderweg? 
Annelies Dreesen, jeugdconsulent:
“Het feit dat gedragenheid tijd vraagt en dat je hier de nodige aandacht moet voor hebben. De juiste personen op de juiste plaats betrekken en zorgen dat ze mee achter het traject staan. Je kan dit niet alleen vanuit de jeugddienst, je moet partners hebben die mee gaan in het ganse traject. Als jeugdconuslent ben je het bindmiddel en de verbinding tussen de verschillende partners. Om iedereen mee te hebben met het ganse proces is dat noodzakelijk.

Verder was de vragenlijst van de eerste fase van het onderzoek behoorlijk uitgebreid en daarom geen evidentie. Het belang en het verdere verloop uitleggen en aantonen aan wie de vragenlijst invulde was cruciaal. Het is werken aan kindvriendelijkheid, maar op dat moment zie je alleen maar input en ‘geen gemakkelijke’ vragenlijst.

Belevingsonderzoek is een specifieke vorm van onderzoek die specifieke competenties vereist. Je hiervan bewust zijn en vooraf bekijken en inschatten wie over de competenties beschikt om het uit te voeren is een aandachtspunt dat je best van bij het begin meeneemt.”

"De verschillende denkoefeningnen en resultaten van het traject maken dat je er echt mee aan de slag kan binnen je gemeente. "

 
Welke kansen bood het project jullie?
Annelies Dreesen, jeugdconsulent: “De kans om samen te werken met verschillende diensten van gemeente en OCMW. Samen streven naar een doel zorgt ervoor dat het een mooi traject is. Iedereen die met zijn bril, vanuit zijn domein kijkt naar wat er mogelijk is voor kinderen en jongeren (ook de burgers in het algemeen) levert een waardevolle insteek op. Dit netwerk van diensten is zeer nuttig en bruikbaar om effectief dingen uit te voeren. Het is een Intensief proces, waarbij er heel veel informatie op je af komt, maar het zorgt voor diepgang in het traject. De verschillende denkoefeningen en resultaten van het traject maken dat je er echt mee aan de slag kan binnen je gemeente.”
Schepen van jeugd Marco Goossens: “Verder heeft het traject ons geholpen bij het uittekenen van de plaats van ‘de jeugddienst’ in het organogram van Meeuwen-Gruitrode. Om vanop de ‘beste’ plek te werken aan de figuurlijke plaats voor kinderen en jongeren binnen het beleid. Er werd in de gemeente gekozen voor de dienst samenleven. In de dienst samenleven kan je terecht voor verschillende domeinen zoals jeugd, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, personen met een handicap, senioren, gezondheid en preventie, sociale economie,ontwikkelingssamenwerking en gemachtigd opzichter . Naast de dagelijkse werking van de diensten wil deze dienst een beleid uitstippelen dat rekening houdt met specifieke kwetsbaarheden en capaciteiten van iedereen zodat ieder-een kan participeren aan de samenleving. We willen, vertrekkend vanuit onze ervaringen kindvriendelijkheid, komen tot een mensvriendelijke gemeente.”

Wat heb je zelf gedaan, wat onder begeleiding?
Annelies Dreesen, jeugdconsulent:
“Zelf gedaan:

  • Opbouwen van een netwerk, zorgen voor contacten, … in het kader van gedragenheid en betrokkenheid;
  • Het opvolgen van het proces, voorbereidend werk voor focusgroepen, begeleiding van het belevingsonderzoek, en vooral het mee verwerken van de resultaten en de keuze van strategie.

Met begeleiding van VVJ:

  • Begeleiding belevingsonderzoek in de verschillende fasen;
  • Begeleiden van methodieken voor bevragingen.

Door VVJ:

  • Verwerken en analyse gegevens en resultaten (vragenlijst, omgevingsanalyse) ;
  • Voorbereiden van belevingsonderzoek;
  • Uitdenken van methodieken, presentatie van resultaten.”

Waarom zouden jullie andere gemeenten aanraden om mee te doen? 
Annelies Dreesen, jeugdconsulent:
“Ik had een droom voor het jeugdbeleid van de gemeente: 'kinderen en jongeren een plaats geven in het meerjarenplan over en in zoveel mogelijk beleidsdomeinen, een jeugdraad die actief blijft meewerken en –denken en een jeugddienst die kinderen en jongeren een gemeente kan bezorgen voor en vol welzijn.’

Een jaar later, na het traject kindevriendelijkheid, ziet het er zo uit: kinderen en jongeren hebben hun plaats gekregen in het meerjarenplan en met het engagement van zowel het beleid als de diensten om te werken aan een kindvriendelijk Meeuwen-Gruitrode. De jeugdraad zal een belangrijke plaats blijven innemen als gespreks- en uitvoerende partner op vlak van het jeugdbeleid.

En de jeugddienst is niet meer jeugddienst, maar een onderdeel van de dienst ‘Samenleven’ waar we onder andere zullen ijveren voor een plaats voor kinderen en jongeren in alle beleidsdomeinen over diensten heen, zoals via het uitwerken van de Kindvriendelijkheid.

Dromen hoeven geen droom te blijven als je de juiste partners en manier van aanpak op je pad tegenkomt!”

"Dromen hoeven geen droom te blijven als je de juiste partners en manier van aanpak op je pad tegenkomt!"


Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Kinderen baas in de Pagadder in Meeuwen-Gruitrode. De buitenschoolse kinderopvang laat kinderen hun zegje doen over de activiteiten, alsook over de zoektocht naar nieuwe begeleid(st)ers. Zo namen ze zowel het scenario als de regie van dit filmpje in eigen handen.