Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Gent

"Samen positief en constructief werken aan een gedragen verhaal."


Wanneer groeide het idee om te werken rond kindvriendelijkheid?

Marianne Labre, jeugddienst: "In de aanloop naar het meerjarenplan 2014 - 2019 startte de Jeugddienst Gent in 2012 een eigen traject op: ‘Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad’ (Gent, K&JVS). Gent werd toen niet gekozen als piloottraject voor VVJ, maar vond het sowieso belangrijk om pro-actief iets op te zetten."

Wat vormde uiteindelijk de aanleiding?
Marianne Labre, jeugddienst: "Het was voor de jeugddienst niet duidelijk op welke manier de stem van kinderen, jongeren en het middenveld een plaats zouden krijgen binnen het nieuwe meerjarenplan. De jeugddienst wou hier pro-actief op inspelen en vond het belangrijk dat jeugd een ‘zichtbare plek’ zou krijgen in het beleid."

Wie was voor jullie cruciaal om mee te hebben?
Marianne Labre, jeugddienst: "Binnen ons traject was het belangrijk om volgende mensen erbij te hebben:

 • Kinderen en jongeren zelf, want zij zijn de bron van ons werk;
 • De jeugdraad is heel belangrijke partner voor de jeugddienst om mee na te denken en vorm te geven aan het jeugdbeleid;
 • Het middenveld staat dagdagelijks in contact met de doelgroep en reikt vanuit die realiteit ook heel wat signalen aan;
 • Betrokken diensten: zowel ‘extern’ (bijvoorbeeld mobiliteit, cultuur, stedenbouw, groendienst, onderwijs,…) als ‘intern gerichte’ diensten (strategie en organisatie, communicatie);
 • Kabinetten van de schepenen: in eerste instantie van de schepen van jeugd, daarnaast ook alle andere betrokken schepenen waren belangrijk om mee te hebben;
 • Een aantal sleutelfiguren binnen de stad Gent die mee het traject kunnen ondersteunen."

“Een goede omgeving is bruin brood voor kinderen, een speelplein is een snoepje.” (Bleeker en Mulderij) 


Welke drempels kwam je tegen onderweg?
Marianne Labre, jeugddienst: "We vonden het belangrijk om duidelijk ‘aanwezig’ te zijn in het meerjarenplan, maar al snel bleek dat ons jeugdbeleidsplan op een te operationeel niveau geschreven was om aansluiting te vinden op het niveau van het meerjarenplan. Daardoor werden onze punten niet volwaardig opgenomen en was het niet eenvoudig om transversale verbindingen te leggen.

Bovendien werd pas in een late fase de budgettaire knoop doorgehakt. Dit bracht doorheen het traject heel wat onduidelijkheid met zich mee.

Zoals ook bij andere steden en gemeenten moest er in Gent bespaard worden. Dit o.a. effect op de (beperktere) ruimte die er was om nieuw beleid uit te werken. We moesten scherpe keuzes maken en goede zaken verderzetten." 

Welke kansen bood een traject rond kindvriendelijkheid jullie?
Marianne Labre, jeugddienst: "Het feit van een traject op te starten, bood/biedt de jeugddienst Gent de kans om:

 • Sterker in te zetten niet alleen op ad hoc, maar vooral op structurele inspraak en participatie van kinderen en jongeren;
 • Op een pro-actieve manier de stem van kinderen en jongeren in te brengen binnen het traject van het meerjarenplan;
 • Het voorzitterschap op te nemen van de Kerngroep ‘Gent, K&JVS’ waar diverse partners en stakeholders een plek in hadden;
 • Een ‘officiële’ plek binnen (de tool) van het nieuw meerjarenplan te krijgen met concreet de stadsbrede prioritaire operationele doelstelling ‘Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad’;
 • De expliciete rol van regisseur op te nemen binnen een stadsbrede benadering van ‘Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad’;
 • De verschillende informele netwerken die ze doorheen de jaren opgebouwd heeft te formaliseren;
 • Rechtstreeks gesprekken te voeren met alle kabinetten, departementen en diensten die vanuit hun bevoegdheid effect hebben op kinderen en/of jongeren;
 • Samenwerking met Hogent: KInDeren in Stedelijke Ruimtes’ (KIDS). Dit is een multidisciplinair praktijkgericht onderzoek rond kindvriendelijke stedelijke planning (“KIDS”) in samenwerking met de stad Gent. Het project combineert ontwerpend onderzoek in 4 pilootbuurten in Gent met beleidsgericht onderzoek, waarbij telkens gezocht wordt naar een plaats voor kinderen als medeonderzoekers. In het kader van dit project willen we ook een lerend netwerk oprichten met vertegenwoordigers van de verschillende departementen en kabinetten."


Hoe zag jullie traject eruit?
Marianne Labre, jeugddienst: "In 2012 werd een kerngroep samengesteld die enerzijds de twee fora mee inhoudelijk heeft voorbereid en anderzijds het traject ‘Gent, K&JVS’ mee vorm heeft gegeven. De kerngroep is samengesteld uit mensen uit het middenveld, de jeugdraad en betrokken diensten en kabinetten.

In 2012 organiseerden we twee fora met een heel divers (lokaal) publiek (middenveld, Jeugdraad, diensten, kabinetten), met als insteek enerzijds de impact van diverse sectoren op kinderen en jongeren en anderzijds de maatschappelijke uitdagingen waar Gent voor komt te staan, gelinkt aan kinderen en jongeren.

Kinderen/jongeren zelf: de jeugddienst Gent probeert op continue basis kinderen en jongeren te bevragen rond allerhande thema’s (niet enkel in functie van de opmaak van plannen). De resultaten uit die diverse bevragingen (zoals Thuis in het Stadhuis, Gent naar de Maan, bevragingen speelruimte,…) zijn verwerkt in onze ‘Inspiratienota’. De inhoud van deze nota is teruggekoppeld en verder bevraagd bij jongeren via gesprekken op diverse scholen.

Jeugdraad : gesprekken met het dagelijks bestuur / op de algemene vergaderingen, de integratie van het ‘Puntenprogramma’ van de jeugdraad in de inspiratienota, deelname van de jeugdraad aan de kerngroep en de fora.

En verder nog:

 • Verzamelen van ‘pertinente info’: omgevingsinformatie/-analyse, maatschappelijke uitdagingen, onderzoeksmateriaal, …;
 • Opmaak van een ‘Inspiratienota’ obv de stem van kinderen/jongeren/Jeugdraad, pertinente informatie, het resultaat van de fora en gesprekken met diensten. Deze nota werd meegegeven werd met het nieuw college en inspirerend werkte in functie van de opmaak van het bestuursakkoord en later het meerjarenplan;
 • We werkten mee aan het nieuwe stadsbrede traject voor opmaak van het meerjarenplan (vanuit Strategie en Coördinatie);
 • Gesprekken met diensten en kabinetten: voor, tijdens en na de opmaak van het meerjarenplan;
 • Lobbywerk om in het meerjarenplan een stadsbrede POD ‘K&JVS’ te krijgen met regiefunctie voor de jeugddienst."

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking that created them.” (Albert Einstein)


Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Stad Gent toverde de 'ing' van parking weg en creëerde zo een park op het Maaseikplein. Een ontmoetingsplek voor jong en oud in het midden van de stad, met een spelcontainer, 40 appelbomen in grote kisten, extra groen en leuke spelprikkels.

KV Gent 1kv Gent 2